Mi a teendő, ha külföldön elvész vagy lejár útlevelünk, személyink?

Ha a külföldön tartózkodó magyar állampolgár útlevele, illetőleg a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett, vagy eltulajdonították, kérelmére a magyar konzuli tisztviselő: 1. hazatérés céljából ideiglenes magánútlevelet állít ki, vagy 2. külföldön való további tartózkodásához, tovább-, illetve hazautazásához ideiglenes magánútlevelet állíthat ki.

Az ideiglenes magánútlevél igénylőlapot a korábbi útlevélben, illetve személyazonosító igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell kitölteni. Hazatérés céljából ideiglenes magánútlevél állítható ki továbbá annak a külföldön született gyermeknek a részére, akinek legalább az egyik szülője magyar állampolgár, és korábban magyar úti okmánya nem volt. Ebben az esetben az igénylőlapot a születési anyakönyvben szereplő adatoknak megfelelően kell kitölteni.

Az ideiglenes magánútlevél a Magyar Köztársaság területére történő egyszeri beutazásra jogosít. Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelem bármely magyar konzuli tisztviselőnél (hivatásos vagy tiszteletbeli) benyújtható, de kiállítására csak a hivatásos magyar konzuli tisztviselő jogosult.

Fénykép
Az ideiglenes magánútlevél igénylőlapon olyan fénykép fogadható el, amely megfelel az alábbi feltételeknek:
– hat hónapnál nem régebbi,
– színes, igazolványkép méretű (35-40mm széles),
– éles, jó minőségű,
– egész arcos,
– egyszínű, világos háttér előtt,
– fejfedő nélkül (csak vallási okokból megengedett, feltéve, hogy az arc továbbra is jól kivehető a fotón),
– szemből fényképezett fénykép. Szemüveg viselése megengedett, feltéve, hogy a szemek jól láthatóak maradnak és a fény nem tükröződik vissza a lencse üvegén. Nem fogadható el olyan fénykép, amelyről a kérelmező nem ismerhető fel egyértelműen. Amennyiben a fénykép a fenti kritériumoknak nem felel meg, az ideiglenes magánútlevél igénylést a konzul nem veheti át, illetve az elutasításra kerülhet.

Aláírás
Az „igénylő saját kezű aláírásánál” az írni nem tudó gyermek helyett a törvényes képviselőnek (pl. szülő, gyám) kell aláírnia az igénylőlapot (az aláírás nem „lóghat ki” a keretből). Írni tudó gyermek esetében a gyermek sajátkezű aláírása szükséges, aláírása nélkül az útlevél nem állítható ki. Ha a gondnokság vagy gyámság alá helyezett nagykorú személy nem tud írni, az útiokmány-igénylőlapot a törvényes képviselő írja alá. Az útiokmány-igénylőlapon az “igénylő sajátkezű aláírása” kereten belül kell az aláírásnak (családi és utónév) elhelyezkednie. Az ügyfél aláírásának meg kell felelnie a magyar névviselési szabályoknak, továbbá annak, hogy az aláírás az útlevél szerinti névhasználattal egyező legyen.

Szülői nyilatkozat kiskorú kérelmező esetében (alsó bekeretezett rész) Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy helyett és nevében törvényes képviselője (szülő, gyám, gondnok) nyújthatja be. A „Szülői nyilatkozat” kitöltésekor mindkét szülőnek (törvényes képviselőnek) együttesen kell kérni a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy számára az ideiglenes magánútlevelet, amennyiben korábban a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy nem rendelkezett magánútlevéllel.

Ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személynek korábban nem volt útlevele, kérelméhez csatolni kell a személyesen megjelenni nem tudó szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a gyámhatóság, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a körzetközponti jegyző előtt tett, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okiratot (bírósági határozatot).

Nem kell csatolni a másik szülő (törvényes képviselő) hozzájáruló nyilatkozatát kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy esetén az ideiglenes magánútlevél kiállítására irányuló kérelemhez, ha a kérelmező még érvényes útlevele, illetőleg a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, elveszett, vagy azt eltulajdonították. Ebben az esetben az ideiglenes magánútlevelet legfeljebb a korábbi magánútlevéllel megegyező érvényességi idővel lehet kiállítani.

Az ideiglenes magánútlevél kiállításának feltételeiről és a kérelemhez csatolandó mellékletekről, illetve amennyiben a kérelem kitöltésével kapcsolatban kérdése merülne fel, a legközelebbi hivatásos magyar külképviselet (nagykövetség, főkonzulátus) konzuli részlegétől kérjen telefonon, vagy írásban előzetes felvilágosítást.